NEWS

คุณสุทธิ เด่นวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด บรรยายในหัวข้อ "การปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรม 4.0" ให้กับ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร